นำเที่ยว อียิปต์” ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี

  • กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆชมสมบัติล้ำค่าของ King Tut หน้ากาก และโลงศพทองคำแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโรช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับพรม และของที่ระลึกต่างๆ เมืองเมมฟิส และ ซัคคาร่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานที่ตั้งของปีรามิดขั้นบันได ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์

  • ล่องเรือบนแม่น้ำไนล์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำและชมการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจบนเรือ

  • เมืองกีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก

  • เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ย้อนยุคไปถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชของกรีก และเป็นเมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา ปกครองประเทศอียิปต์, สุสานโรมันใต้ดิน, สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
   
   
1

กรุงเทพ - ไคโร

   
04.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9  เคาน์เตอร์ T ของสายการบินโอมาน แอร์ (WY)   เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
   
06.40 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  WY 812 (ใช้เวลาบิน 6.45 ชั่วโมง)
   
10.25 น. ถึงกรุงมัสกัส แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางต่อสู่กรุงไคโร
   
12.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบินที่ WY 401(ใช้เวลาบิน 4.50 ชั่วโมง)  

         
   
15.00 น. (เวลาท้องถิ่นช้าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโร
ประเทศอียิปต์ เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำประเทศอียิปต์ จะคอยให้การต้อนรับ           นำเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารค่ำ
   
18.00 น. อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 

นำท่านเดินทางไป เช็ค-อิน ที่โรงแรม Horizon Hotel Cairo หรือ เที่ยบเท่า ( พัก 4 คืน )  

พักผ่อนตามอัธยาศัย

   
2

ไคโร - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ซิตาเดล

   
08.00 น.
อาหารเช้าที่โรงแรม
   
09.00 น.
นำเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์ ศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำไนล์ มีความสำคัญตั้งแต่ราชวงศ์ที่ 1 เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นศูนย์รวมอำนาจ รวมอียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวกันเมื่อกว่า 500 ปีมาแล้ว ที่นี่ท่านจะได้ชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ จากหินแกรนิต ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งเป็นชิ้นที่มีความงดงามที่สุดชิ้นหนึ่งของอียิปต์ นอกจากนี้ยังจะได้ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงงานศิลปะต่างๆ อาทิเช่น สฟิงซ์ (Sphinx) หีบศพโบราณที่เรียกว่า ซาโกฟากัส และรูปสลักต่างๆ
   
 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซัคคาร่า โดยผ่านเส้นทางที่อุดมสมบูรณ์ สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นอินทผาลัม สวยงามเป็นทิวแถว
นำท่านชม ปิรามิดขั้นบันได (Step pyramids) แห่งแรกของอียิปต์ที่เมืองซัคคาร่า (Sakkara) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่
ใช้เป็นฝังพระศพของกษัตริย์โจเซอร์ และถือว่าเป็นต้นแบบของปิรามิดทั้งปวง
   
12.00 น.
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
   
13.00 น.
นำท่านเดินทางชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182  เพื่อใช้ในการต่อสู้กับพวกทำสงครามครูเสด ตั้งอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโรสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโร
ไกลถึงปิรามิดที่กีเซห์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน
Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทำได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงาม
ตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ ฟิลิปป์ แห่งฝรั่งเศส มอบให้รัฐบาล อียิปต์เป็นของขวัญ
แลกเปลี่ยนกับเสาโอเบลิสต์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส

 

   
19.00 น. อาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม
   
   
3

ไคโร – อเล็กซานเดรีย - ไคโร

   
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม
   
 

นำเดินทางสู่ อเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) เมืองเอกที่เจริญรุ่งเรืองในยุคคลีโอพัตรา ตั้งอยู่ปากแม่น้ำไนล์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช และยังเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของประภาคารแห่งอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

   
 

เดินทางถึง อเล็กซานเดรีย

   
 

 นำท่าน ชม อุโมงค์คาตาคอมส์ (Catacombs) สุสานฝังศพ ของขาวโรมัน
ในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ ที่ขุดเป็นอุโมงค์อยู่ใต้ดิน สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น
ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลง และศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3
ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน
ซึ่งเล่ากันว่า ตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์
และจานวางอยู่ จากนั้นนำท่านผ่านชม หอสมุดอเล็ก ซานเดรีย
ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ภายในมีที่นั่งอ่านหนังสือ เกือบ 2 หมื่นที่นั่ง   
แล้วชมบริเวณที่ตั้ง ของประภาคาร หอประภาคารแห่งอเล็กซานเดรีย (Faros)
ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะฟาโรสริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

   
13.00 น.
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารทะเล
   
บ่าย
 

นำท่านชม เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร   Pompey เป็นชื่อเพื่อนสนิทของซีซ่า (Caesar) ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกัน และ Pompey ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ ที่เขาถูกฆ่าตาย และเล่าขานกันว่า Caesar ได้เผาศรีษะของ Pompey ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยมี อาโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม (Serepeum) สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยปโตเลมี (Ptolemy) แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงเสา แบบกรีก โด่เด่ต้นหนึ่ง และสฟิงซ์อีก 2 ตัว

จากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองไคโร

   
19.00 น.
อาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
   
   
4

ปิระมิด-สฟิงค์ – ตลาดของพื้นเมือง – ล่องเรือ ชมระบำหน้าท้อง

   
 
   
07.00 น.
อาหารเช้าที่โรงแรม
   
  หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทาง ไปยัง ที่ราบสูงกิซ่า (Giza Plateau) เพื่อ ชมปิระมิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ด สิ่งของโลก เช่นมหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟรน (Chephren)และ ปิระมิดไมครีนอส  (Mycrenos)  ชม สฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของ ฟาโรห์เคฟเฟร เป็นแบบในการสร้าง
   
12.00 น.
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
 
   
 
   
      จากนั้นนำท่านไปชม โรงงานทำกระดาษปาปิรุส (Papyrus) ทำจากต้นกก (Kok) เป็นกระดาษชนิดแรกของโลกที่ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ

      จากนั้นเดินทางไปชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม (Perfume) ซึ่งน้ำหอมเหล่านี้ว่ากันว่าทำมาจากสูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่นหลังโกนหนวดของบริษัทดิออร์ (Dior) อารามิส (Aramis) ,โปโลสปอร์ต (Polo Sport) ดัคคานัวร์ (Dakkar Noir)
 
   
   
บ่าย
จากนั้นนำคณะไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” (Khan El Khalili Bazaar)
ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ
สินค้าต่างๆที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ
   
19.00 น.
อาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือสำราญ ซึ่งล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ให้ท่านชมความงดงามของสองฟากฝั่ง แม่น้ำไนล์ พร้อมชมการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อของอียิปต์ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม
   
   
5

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - กรุงเทพฯ

   
เช้า
อาหารเช้าที่โรงแรม
   
09.00 น.
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสม โบราณวัตถุล้ำค่า จัดตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่า
งดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตังคาเมน (Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่
เกือบห้าพันปีมาแล้ว ชมรูปปั้นดินที่แสดง ถึง ชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์
ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก
(อีกชิ้นอยู่ที่ เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน
ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี

หมายเหตุ :(ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD
   
12.30 น.
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
   
บ่าย.
นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองไคโร  
   
16.00 น.
เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ WY402
   
21.45 น.
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน
   
   
6

กรุงเทพฯ

   
00.35 น.
เดินทางต่อ โดยเที่ยวบินที่ WY885
   
09.10 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจค่ะ
   
   

รายละเอียดเพิ่มเติม,ใบสมัคร

  อัตราค่าบริการ
  ใบสมัครเดินทาง
  เอกสารประกอบ